Sunday, 26 November 2017

Opcje cibc fx


Poszukując czegoś. Czeremchy cherchez wybrały. Hurtownia banku w kanadyjskim imperialnym banku handlowym obejmuje oddziały w Londynie, Hong Kongu i Singapurze, CIBC World Markets Inc CIBC i inne bezpośrednio i pośrednio zależne spółki zależne, w tym , bez ograniczeń CIBC World Markets Corp CIBC World Markets plc, CIBC Markets Światowy Securities Ireland Limited, CIBC Australia Ltd i CIBC World Markets Japan Inc. Dostępne zasady użytkowania. Członek CIPF. Member SIPC. Privacy and Security. Institutional Suitability Certificate. Canadian Imperial Bank Strona internetowa Commerce - Prawa autorskie do serwisu CIBC. Zasady korzystania z serwisu. CIBC World Markets są właścicielami i prowadzą tę witrynę Korzystając z tej witryny, oznacza Twoją zgodę i zrozumienie następujących warunków korzystania z serwisu Jeśli nie zgadzasz się z którykolwiek z poniższych Warunków użytkowania , nie używaj tej strony Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, modyfikowanie, modyfikowanie lub aktualizowanie w inny sposób niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym momencie i zgadza się Państwo związać takie modyfikacje, zmiany lub aktualizacje. W niniejszym Warunkach Użyteczności my, nas i nasz sposób oznacza Kanadyjski Bank Handlowy CIBC i CIBC Światowe Rynki CIBC World Markets jest nazwą handlową dla grupy podmiotów stowarzyszonych i filii CIBC z całego świata, w tym CIBC World Markets Inc CIBC World Markets Corp CIBC World Markets plc CIBC Izrael Ltd CIBC World Markets Japonia Inc i CIBC Australia Limited. No Warranty. The materiały w tej witrynie są dostarczane bez jakichkolwiek gwarancji, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w pełni zakres dopuszczalny na podstawie obowiązującego prawa, w tym między innymi domniemane gwarancje handlowe lub przydatności do określonego celu lub niezgodności Nie ponosimy odpowiedzialności za i nie gwarantujemy, że funkcje zawarte w tej witrynie będą nieprzerwane lub naruszane z błędami, bezpłatnie, że wady zostaną poprawione lub witryna lub serwer, który ją udostępnia, będzie wolny od wirusów lub innych szkodliwych składników. ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, wirusy, które mogą zainfekować lub usługi, naprawy lub poprawki, które muszą być przeprowadzone na komputerze lub innej nieruchomości w związku z dostępem do tej witryny lub korzystaniem z tej witryny. Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie domniemanych gwarancja, więc niektóre lub wszystkie powyższe wykluczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie. Zrzeczenie się odpowiedzialności. W żadnym wypadku, w tym, ale nie ograniczając się do zaniedbania, będziemy ponosić odpowiedzialność za szkody specjalne lub wtórne wynikające z dostępu lub użytkowania lub niezdolność do uzyskiwania dostępu lub korzystania z materiałów znajdujących się w tym miejscu, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni przez nas lub jednego z naszych upoważnionych przedstawicieli o możliwości wystąpienia takich szkód Prawodawstwo może nie zezwalać na ograniczenie lub wykluczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub wtórne, więc ograniczenie lub wykluczenie nie może mieć zastosowania do Ciebie W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność za wszelkie szkody i przyczyny działania nie przekracza kwoty zapłaconej przez Ciebie, jeśli w ogóle, do używania tego Ogólnoświatowe ograniczenia dotyczące sprzedaży. Nie przedstawiamy, że materiały w tej witrynie są odpowiednie do użytku we wszystkich lokalizacjach lub że transakcje, papiery wartościowe, produkty, instrumenty lub usługi omawiane w tej witrynie są dostępne lub odpowiednie do sprzedaży lub użytkowania we wszystkich jurysdykcjach, lub wszyscy inwestorzy lub kontrahenci Osoby, które uzyskują dostęp do tej witryny, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów lokalnych Użytkownicy tej witryny mogą niekoniecznie być w stanie zajmować się bezpośrednio wszystkimi podmiotami, które publikują materiały w tej witrynie Żadne oprogramowanie w tej witrynie nie może być pobrane lub eksportowane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub osobą zamieszkałą lub lokalizacją w dowolnym kraju, do którego Kanada, USA lub Wielka Brytania ograniczyła embargo towary. Żadna oferta papierów wartościowych - ujawnienie interesów. W żadnych okolicznościach jakiekolwiek materiały w tej witrynie nie powinny być wykorzystywane lub uznawane za ofertę sprzedaży lub zachęcania do składania ofert na zakup papierów wartościowych lub innych r instrumentów rynków światowych CIBC lub jakiegokolwiek innego emitenta Możliwe jest, że nasi indywidualni pracownicy mogą nie zgadzać się z opiniami lub zaleceniami zawartymi w materiałach w tej witrynie. Możemy uzgadniać rynek lub transakcję jako główny papiery wartościowe, towary lub instrumenty wymienione w materiałach w tej witrynie lub w przypadku opcji lub innych instrumentów pochodnych na ich podstawie Ponadto my, lub nasi akcjonariusze, dyrektorzy, oficerowie i pracownicy mogą, w danym czasie, mieć długie lub krótkie pozycje w takich papierach wartościowych lub w opcjach, kontraktach terminowych lub na innych instrumentach pochodnych na ich podstawie lub więcej naszych dyrektorów, oficerów i pracowników może być dyrektorem emitenta papierów wartościowych wymienionymi w tej witrynie. Możemy zarządzać lub współzarządzać ofertą publiczną lub działał jako pierwszy nabywca lub pośrednik pośrednictwa w celu , któregokolwiek z papierów wartościowych emitenta wymienionego w tej witrynie lub może od czasu do czasu przeprowadzać bankowość inwestycyjną lub inne usługi dla bankowości inwestycyjnej lub r inne firmy z wyżej wspomnianych firm. Wycena informacji cenowych. Ceny możliwe do uzyskania można uzyskać tylko w czasie rzeczywistym, wyraźnie uzgodnionym. Wszelkie orientacyjne wyceny materiałów na tej stronie są podane jedynie w celach informacyjnych. Nie są to oferty, przekazania i przypisania lub wypowiedzenia jakiejkolwiek transakcji lub zobowiązania przez nas do złożenia takiej oferty Indykatywna wycena może znacznie różnić się od wartości podlegającej naprawie Takie szacunki niekoniecznie odzwierciedlają nasze wewnętrzne księgowości lub teoretyczne wyceny opartej na modelu Niektóre czynniki, które mogły nie być oszacowane dla celów wyceny, w tym, na przykład, kwoty umowne, spready kredytowe, zmienność bazowa, koszty przeniesienia lub wykorzystania kapitału i zysku mogą mieć istotny wpływ na ustaloną wycenę Indykatywne wyceny materiałów w tej witrynie mogą się znacznie różnić od orientacyjnych wycen dostępne z innych źródeł Chociaż otrzymaliśmy informacje, na których są te oceny opierając się na źródłach, które uważa za wiarygodne, nie przedstawiamy żadnych gwarancji ani gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek indykatywnych wycen. Hipotetyczne lub przeszłe wyniki. Hipotetyczne lub symulowane wyniki skuteczności mają nieodłączne ograniczenia W przeciwieństwie do rzeczywistych wyników, symulowane wyniki nie reprezentują rzeczywistego handlu. transakcje nie zostały faktycznie wykonane, wyniki mogą być niższe lub wyrównane pod kątem ewentualnych wpływów niektórych czynników rynkowych, takich jak brak płynności. Symulowane programy handlowe w ogóle są zaprojektowane z korzyścią wynikającą z wcześniejszych wyników. przyszłych wyników nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, że ​​jakiekolwiek konto będzie lub może przynieść zyski lub straty podobne do przedstawionych. Materiały, które mają być konsultowane w jego całości. Wszelkie materiały w tej witrynie mają zostać poddane przeglądowi w całości, w tym wszelkie przypisy , prawne zrzeczenie się, ograniczenia lub ujawnienia, a także wszelkie prawa autorskie lub zastrzeżenia dotyczące praw własności Wszelkie zastrzeżenia, restrykcje klauzul dotyczących ujawnień lub klauzul zabezpieczających mają zastosowanie do częściowego dokumentu lub materiału w taki sam sposób, w jaki wykonuje się całość i zostanie włączony do części dowolnego materiału lub dokumentu, z którym się skonsultujesz lub pobierzesz. popierać, zatwierdzać lub kontrolować dowolną witrynę powiązaną z tą witryną i nie są odpowiedzialni za zawartość stron poza witryną lub jakiejkolwiek innej witryny połączonej lub łączącej się z witryną Twoje linki do innych stron poza witryną lub innych witryn znajduje się na Twojej witrynie własne ryzyko Nie przedstawiamy żadnych innych witryn innych niż CIBC, z którymi możesz uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony Podczas korzystania z witryny innej niż CIBC, proszę zrozumieć, że jest niezależna od nas i że nie mamy kontroli nad treścią ta strona internetowa Ponadto linka do strony internetowej innej niż CIBC nie oznacza, że ​​popieramy lub przyjmujemy jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub korzystanie z takiej witryny. Podjęcie kroków w celu zapewnienia, że ​​niezależnie od wybranego do użytku jest wolne od takich ems jako wirusy, robaki, konie trojańskie i inne przedmioty o charakterze niszczycielskim. Prawo właściwe. Ta strona jest administrowana przez CIBC World Markets z Toronto, Kanada Niniejsza umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z zasadami merytorycznymi i proceduralnymi z prawem prowincję Ontario i przepisy prawa kanadyjskiego obowiązujące w tym kraju, bez wpływu na jakiekolwiek zasady kolizji ustawodawstw, które poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów prowincji Ontario w celu ostatecznego rozstrzygnięcia lub stwierdzenia jakiegokolwiek pozwu, skargi lub postępowania powstającego z lub w związku z tym serwisem Wszystkie produkty i usługi świadczone przez nas podlegają warunkom obowiązujących umów dotyczących ich używania. Znaki towarowe, logo i znaki usług wyświetlane w tej witrynie są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi nas i innych stron Nic w tym miejscu rozumie się jako przyznanie, w sposób dorozumiany, o estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakichkolwiek wizerunków, znaków towarowych, logów o lub znaku usług w witrynie Żaden akt pobierania lub kopiowania w inny sposób z tej witryny nie przeniesie tytułu do jakiegokolwiek oprogramowania lub materiałów znajdujących się na tej stronie do Ciebie Wszystko, co przenosi się do tej witryny staje się naszą własnością, może być wykorzystane przez nas w celu zgodnego z prawem , a także podlega ujawnieniu, jeśli uzna to za stosowne przez nas, włącznie z wszelkimi organami prawnymi lub regulacyjnymi, do których jesteśmy narażeni Zastrzegamy sobie wszelkie prawa związane z prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej do wszystkich materiałów znajdujących się w tej witrynie i będą egzekwować takie prawa pełny zakres prawa. Poniższe znaki są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi firmy w Kanadzie i / lub innych jurysdykcjach. Nazwa i logo IBM. IBC i nazwy rynków światowych. CIBC Capital Partners i logo. CIBC Nazwa banku komercyjnego i nazwa logo. Wood Gundy nazwa i logo. Looking o coś na. Vous cherchez quelque wybrał sur. The hurtowych ramię bankowe kanadyjskiego Imperial Bank of Commerce obejmuje oddziały w Londynie, Hong Kongu i Sin spółka zależna CIBC World Markets Inc CIBC i inne bezpośrednio i pośrednio zarządzane jednostki zależne, w tym CIBC World Markets Corp CIBC World Markets plc, CIBC World Markets Securities Ireland Limited, CIBC Australia Ltd i CIBC World Markets Japan Inc. Terms Użytkowanie. Umowa CIPF. Member SIPC. Privacy and Security. Instytucjonalny Certyfikat Zgodności. Canadian Imperial Strona Banku Handlowego - Copyright CIBC. Terms użytkowania. CIBC World Markets jest właścicielem i utrzymuje tę witrynę Korzystając z tej witryny, oznacza Twoją zgodę i zrozumienie następujących warunków korzystania z serwisu Jeśli nie zgadzasz się z którykolwiek z poniższych Warunków Użytkowania, nie używaj tej witryny Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania, modyfikowania lub modyfikowania niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym momencie i zgadzasz się na takie modyfikacje, zmiany lub aktualizacje. W niniejszych Warunkach Użyteczności my, my i nasz sposób oznacza Kanadyjski Bank Handlowy CIBC i CIBC World Markets CIBC World Markets jest nazwą handlową dla światowej grupy podmiotów stowarzyszonych i filii CIBC, w tym CIBC World Markets Inc CIBC World Markets Corp CIBC World Markets plc CIBC Israel Ltd CIBC World Markets Japan Inc i CIBC Australia Limited. No Warranty. Czy materiały na tej stronie są dostarczane bez jakichkolwiek gwarancji, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym na podstawie obowiązującego prawa, w tym między innymi domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu lub niezgodności Nie ponosimy odpowiedzialności za i nie gwarantuje, że funkcje zawarte w tej witrynie będą nieprzerwane lub wolne od błędów, że wady zostaną naprawione lub że witryna lub serwer, który ją udostępnia, będzie wolny od wirusów lub innych szkodliwych składników Nie będziemy odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, wirusy, które mogą zainfekować lub naprawić naprawy lub poprawki, które muszą być przeprowadzone na komputerze lub innej zaprzestanie lub korzystanie z tej witryny Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc niektóre lub wszystkie powyższe wykluczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie. Zrzeczenie się odpowiedzialności. W żadnym wypadku, w tym, ale nie ograniczając się do zaniedbania, ponosimy odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody specjalne lub wtórne wynikające z dostępu lub korzystania z niej lub niemożności dostępu do lub używania materiałów w tej witrynie, nawet jeśli poinformowano nas lub jednego z naszych upoważnionych przedstawicieli o możliwości takiej odszkodowanie Prawo właściwe nie może ograniczać ani wyłączać odpowiedzialności za szkody wtórne lub wtórne, więc ograniczenie lub wykluczenie może nie mieć zastosowania do Ciebie W żadnym przypadku całkowita odpowiedzialność za wszelkie szkody i przyczyny nie przekracza kwoty zapłaconej przez Ciebie , jeśli istnieją, do korzystania z tej witryny. Globalne ograniczenia handlowe. Nie przedstawiamy, że materiały w tej witrynie są odpowiednie do użytku we wszystkich lokalizacjach lub że transakcje, papiery wartościowe, produkty, instrumenty lub usługi omawiane w tej witrynie są dostępne lub odpowiednie do sprzedaży lub użytkowania we wszystkich jurysdykcjach lub przez wszystkich inwestorów lub kontrahentów Osoby, które mają dostęp do tej witryny, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących przepisów lub przepisów lokalnych Użytkownicy ta strona może niekoniecznie być w stanie bezpośrednio z wszystkimi podmiotami, które publikują materiały w tej witrynie Żadne oprogramowanie w tej witrynie nie może zostać pobrane lub w inny sposób wyeksportowane z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub rezydenta lub miejsca zamieszkania lub siedziby w dowolnym kraju które Kanada, USA lub Wielka Brytania objął embarga na towary. Żadna oferta papierów wartościowych - ujawnienie interesów. Żadne okoliczności nie powinny być wykorzystywane ani uważane za jakiekolwiek materiały na tej stronie jako oferty sprzedaży lub zachęcania do składania ofert w celu zakupu papierów wartościowych lub jakiegokolwiek innego instrumenty rynków światowych CIBC lub jakiegokolwiek innego emitenta Możliwe jest, że nasi indywidualni pracownicy mogą nie zgadzać się z opiniami lub zaleceniami zawartymi w materiałach tego posiedzenia e Możemy zawrzeć umowę z rynkiem lub zlecić jako główny papiery wartościowe, towary lub instrumenty wymienione w materiałach w tej witrynie lub w opcjach lub innych instrumentach pochodnych na ich podstawie. Ponadto my lub nasi akcjonariusze, dyrektorzy, oficerowie lub pracownicy mogą Od czasu do czasu posiadamy długie lub krótkie pozycje w takich papierach wartościowych lub w opcjach, kontraktach terminowych typu futures lub innych instrumentach pochodnych na ich podstawie. Jeden lub więcej z naszych dyrektorów, oficerów i pracowników może być dyrektorem emitenta papierów wartościowych wymienionych w tej witrynie. zarządzać lub współzarządzać ofertą publiczną lub działał jako pierwszy nabywca lub pośrednik pośrednictwa w celu prywatnego umieszczenia któregokolwiek z papierów wartościowych jakiegokolwiek emitenta wymienionego w tej witrynie lub może od czasu do czasu przeprowadzać bankowość inwestycyjną lub inne usługi, lub domagać się bankowości inwestycyjnej lub innej działalności z wymienionych spółek. Wyceny informacji o cenach. Wydatki podlegające zwrotowi można uzyskać tylko w czasie rzeczywistym, wyraźnie uzgodnionym Każda orientacyjna wersja v aluations w materiałach w tym miejscu są podawane tylko do celów informacyjnych Nie są ofertą do zawierania, przekazywania i przypisywania lub wypowiedzenia jakiejkolwiek transakcji lub zobowiązania do złożenia takiej oferty Indykatywna wycena może znacznie różnić się od wartości podlegającej podatności Takie szacunki niekoniecznie odzwierciedlają nasze wewnętrzne księgowości lub teoretyczne wyceny opartych na modelu Niektóre czynniki, które mogą nie zostać ocenione dla celów tych wycen, w tym na przykład kwoty ryczałtowe, spready kredytowe, zmienność bazową, koszty prowadzenia lub wykorzystania kapitału i zysku , mogą mieć istotny wpływ na ustaloną wycenę Orientacyjne wyceny materiałów w tej witrynie mogą się znacznie różnić od indykatywnych wycen dostępnych z innych źródeł Chociaż otrzymaliśmy informacje, na podstawie których te oceny są oparte na źródłach, które uważa za wiarygodne, nie składa się żadnych oświadczeń ani gwarancji z szacunkiem do jakichkolwiek indykatywnych wycen. Wydajność hipotetyczna lub przeszłość. Hipotetyczny lub symulowanych wyników są nieodłącznymi ograniczeniami W przeciwieństwie do rzeczywistego wyniku wydajności, symulowane wyniki nie reprezentują rzeczywistego obrotu Również, ponieważ transakcje nie zostały faktycznie wykonane, wyniki mogą być niższe lub wyrównane pod kątem ewentualnego wpływu pewnego rynku czynniki, takie jak brak płynności Symulowane programy handlowe w ogóle są zaprojektowane z korzyścią wynikającą z perspektywy wyników w przeszłości nie świadczy o przyszłych wynikach, nie wydaje się, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do przedstawionych. które mają być przeglądane w całości. Wszystkie materiały w tej witrynie mają zostać poddane przeglądowi w całości, w tym wszelkie przypisy, prawne zrzeczenie się, ograniczenia lub ujawnienia oraz wszelkie informacje dotyczące praw autorskich lub własności Wszelkie zastrzeżenia, ograniczenia, ujawnienia lub klauzule zabezpieczające mają zastosowanie do wszelkich częściowego dokumentu lub materiału w taki sam sposób, w jaki wykonuje całość i zostanie uznany za włączony do części dowolnego materiałów lub dokumentów, z którymi się skonsultujesz lub pobierzesz. Linkowane witryny. Nie rozpatrujemy, nie popieramy, nie zatwierdzamy ani nie kontrolujemy żadnej z witryn powiązanych z tą witryną i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron poza witryną lub jakiejkolwiek innej witryny połączonej lub łączącej do serwisu Łączenie się z dowolną stroną poza witryną lub innymi witrynami na własne ryzyko Nie przedstawiamy żadnych innych witryn innych niż CIBC, z którymi możesz uzyskać dostęp za pośrednictwem tego profilu Podczas korzystania z witryny innej niż CIBC, proszę zrozumieć że jest niezależny od nas i że nie mamy kontroli nad zawartą w niej stroną internetową Ponadto link do strony internetowej niebędącej CIBC nie oznacza, że ​​popieramy lub przyjmujemy jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub wykorzystanie taka witryna internetowa Do podejmowania środków ostrożności należy upewnić się, że niezależnie od wybranego przez Ciebie zastosowania nie ma takich elementów, jak wirusy, robaki, konie trojańskie i inne przedmioty niszczące. Prawo właściwe. Ta witryna jest administrowana przez CIBC World Rynki z Toronto, Kanada Zgadzają się ment jest regulowany i interpretowany zgodnie z zasadami merytorycznymi i proceduralnymi z prawem Prowincji Ontario i ustawami z Kanady, które tam obowiązują, bez wpływu na jakiekolwiek zasady kolizji ustawodawstwa, które poddawane są wyłącznej jurysdykcji sądy okręgu prowincji Ontario w celu ostatecznego rozstrzygnięcia lub określenia jakiegokolwiek pozwu, działania lub postępowania wynikającego z lub w związku z niniejszą witryną Wszystkie produkty i usługi świadczone przez nas podlegają warunkom obowiązujących umów dotyczących ich używania. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w tej witrynie są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi nas i innych stron Nic w tym miejscu nie będzie interpretowane jako przyznanie, w sposób dorozumiany, w inny sposób, prawa do używania jakichkolwiek znaków graficznych, znaków towarowych, logo lub usług na strona Żaden akt pobierania lub kopiowania w inny sposób z tej witryny nie przeniesie tytułu do jakiegokolwiek oprogramowania lub materiałów w tej witrynie do Ciebie Wszystko, co y ou przekazywanie do tej witryny staje się naszą własnością, może być wykorzystane przez nas do celów zgodnych z prawem i podlega ujawnieniu, jeśli uzna to za stosowne przez nas, włącznie z wszelkimi organami prawnymi lub regulacyjnymi, do których jesteśmy narażeni Zastrzegamy sobie wszelkie prawa w odniesieniu do prawami autorskimi i znakami towarowymi wszystkich materiałów znajdujących się w tej witrynie i będą egzekwować takie prawa w pełnym zakresie prawa. Następujące znaki są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi usankcjonowanymi przez nas w Kanadzie i / lub innych jurysdykcjach. Nazwa i logo IBM. IBC Nazwa i logo Markets Markets. CIBC Capital Partners i logo. CIBC Commercial Banking name and logo. Wood Gundy name i logo. About Foreign Exchange Online. Co to jest Foreign Exchange Online. Zapraszamy do najszybszego, najprostszego sposobu wypełnienia Twoich potrzeb walutowych Wysyłaj kable, przeciągi lub transferuj środki Uzyskaj cytaty w czasie rzeczywistym na różnych produktach Szybko rozliczaj i potwierdzaj transakcje niezależnie od tego, czy to jest zarezerwowane przez telefon czy online Możesz też tworzyć niestandardowe raporty dotyczące transakcji w celu łatwego eksportowania do pliku do użytku we własnych aplikacjach Dzięki CIBC Foreign Exchange Online masz możliwość to zrobić wszystko z pulpitu w wygodny i bezpieczny sposób - bez podnoszenia telefonu lub odwiedzania oddziału. nie ma minimalnych kwot na transakcje spotowe. Można stosować minimalne kwoty do transakcji forward i swap Aby zobaczyć listę walut, które prowadzą transakcje forward, proszę przejrzeć transakcje Forward Currency List. Spot, transakcje forward i swap są obecnie dostępne z dniem wartości do jednego roku W przypadku transakcji forward wymagana jest linia kredytowa w walutach obcych. Strona internetowa Foreign Exchange Online będzie dostępna od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 6:30 PM. Etykiety, przewody i przelewy są częścią gotówki w serwisie internetowym w walutach obcych a czeki podróżne muszą być zakupione w lokalnym oddziałie CIBC. Oferujemy najbardziej wymagające waluty na naszej stronie wymiany walutowej Aby zobaczyć pełną listę walut oferowanych, zobacz nasze Lista walut. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, dostępne są oddzielne uprawnienia do handlu i rozliczania, a także dostosowane do indywidualnych potrzeb rozliczenia i limity. Zawiadomienia e-mail dotyczące transakcji, wymagania dotyczące rozliczenia i potwierdzenia są dostępne w celu zwiększenia efektywności przepływu pracy. Dodatkowe funkcje. Skrócone limity przelewów na konto , projekty bankowe i płatności za połączenia telefoniczne. Zwiększone ograniczenia użytkowników - podwójna autoryzacja umożliwia 2 różne użytkowników autoryzacji transakcji. Funkcja Rozmowy Rozliczenia Umożliwia przesyłanie instrukcji rozliczania z pliku excel. Utwórz szablony handlowe dla płatności cyklicznych. Oszczędność czasu przez utworzenie i używanie szablonu handlowego, jeśli rutynowo. Zlecaj tym samym beneficjentom lub. Przekazywanie między rachunkami bankowymi USD i CAD w tym samym czasie każdego miesiąca.

No comments:

Post a comment